Laatste nieuws en afspraken met het CIZ juni 2015

Onlangs heeft V&VN Transferverpleegkundigen overleg gehad met CIZ over de procedures van aanvraag voor Wlz en Eerstelijns Verblijf (zie hier voor info over eerslijns verblijf)

Aanvraag indicatie Wlz, medische informatie en 48uur afhandeling

Geconstateerd is dat er veel regionale variatie is geweest en nog is, in het aanvragen en afhandelen van aanvragen voor toegang Wlz.  Vanuit Transferverpleegkundigen werd aangegeven dat het toevoegen van medische informatie via verschillende formats,
die gedeeltelijk overeenkomen met de informatie die in Portero gevraagd wordt onduidelijk is en dubbel werk oplevert.
Uitkomst van overleg is als volgt: Indien de transferverpleegkundige de aanvraag in Portero tijdig, volledig en juist invult hoeft er op voorhand geen aanvullende medische informatie via separate formats met handtekeningen van de behandelend arts aangeleverd  te worden. 
Uitgangspunt is dat een goede aanvraag indicatie WLZ leidt tot een afhandeling binnen 48 uur. Naar mate de kwaliteit van de aanvraag afneemt duurt de afhandeling langer.

Wij adviseren om Portero als volgt te vullen

Vermeld de primaire diagnose  en nevendiagnosen in de daarvoor bestemde velden.

Vermeld, indien bekend,  de data van de diagnosestellingen  en vermeld tevens in het daarvoor bestemde veld de naam en het telefoonnummer van de behandelend arts. Toevoeging van de prognose t.a.v. de diagnose ondersteunt de onderzoeker en de medisch adviseur om de z.s.m. de indicatie af te geven.

Duidelijk moet omschreven worden dat er geen herstel of verbetering van de aandoening  meer te verwachten is.Is de medische diagnose en de prognose toch onduidelijk dan adviseren we jullie dit in het CIZ format te laten omschrijven en te laten ondertekenen door de behandelend arts. Dat voorkomt telefoontjes. Geeft dit de medisch adviseur van het CIZ toch nog onvoldoende informatie dan kan de medisch adviseur zelf contact opnemen met de behandelend arts voor intercollegiaal overleg. Hier hoeft geen extra toestemmingsformulier voor te worden getekend. Het reguliere machtigingsformulier volstaat.

VV zorgprofiel 9B

In het overleg werd door CIZ aangegeven dat vanuit de ziekenhuizen regelmatig een aanvraag voor een VV9b gevraagd wordt. Reden: deze cliënten vallen vaak buiten alle financieringsvormen. De aanmelder kiest dan “uit alle kwaden” de beste.
Hierdoor komen er tegenstrijdigheden voor in de aanvragen omdat zij meestal niet aan de
criteria van een VV9b voldoen.
Criterium voor afwijzen is dan dat diagnostiek nog niet afgerond is en er dan nog geen sprake is van een blijvende/eindsituatie en dus geen WLZ.
Een oplossing kan zijn het eerstelijnsverblijf intensief; deze is bedoeld voor herstelzorg en/of als het geneeskundig niet verantwoord is om naar huis te gaan. Het nieuwe format eerstelijnsverblijf licht is ook  bedoelt voor  mensen met cognitieve problemen.

Het halen van de 48 uur termijn hangt dus voor een groot deel samen met afgeronde diagnostiek (en hiermee duidelijkheid  over blijvende karakter) een aanvraag voor de juiste VVprofiel.

Het is inmiddels genoegzaam bekend bij VWS, Zorginstituut, en NZA is dat er een ‘gat’ zit in het nieuwe stelsel. Met name voor mensen die geen opname-indicatie meer hebben voor een ziekenhuis, maar gezien een combinatie van tijdelijke zorgbehoefte, niet afgeronde diagnostiek/screening en/of cognitieve problemen. Op welke wijze dit gerepareerd zal worden is nog niet bekend.

Regiomanagers en teamcoaches

De taak van relatiebeheerder is in de 4 regio’s belegd bij de regiomanager. Vanuit het CIZ is benadrukt dat er laagdrempelig contact kan worden opgenomen met deze manager als er onduidelijkheden zijn in beleid, casuïstiek  waarin men niet tot overeenstemming komt, etc, etc. Het gaat erom dat we elkaar als transferbureaus en als CIZ weten te vinden om het voor de patiënt goed en zorgvuldig en zo snel als mogelijk te regelen.

ZorgZwaartePaketten

In de AWBZ bestonden ZZP's (zorgZwaartePaketten) voor verblijf. ZZPVV01 en ZZPVV02 waren al opgehouden met bestaan. In de Wlz zien de ZZP's voor Verpleging en Verzorging (VV) er als volgt uit:
  • ZZP3 bestaat niet meer, kan alleen onder eerstelijnsverblijf, bekend als eerstelijnsverblijf Basis.
  • ZZP4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.
  • ZZP5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg.
  • ZZP6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging  / in geval van eerstelijnsverblijf: eerstelijnsverblijf intensief.
  • ZZP7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding.
  • ZZP8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging.
  • ZZP9B Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (duur maximaal 6 maanden).
  • ZZP10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg / eerstelijnsverblijf PTZ

Als er een indicatie is voor de Wlz dan kan er ook gekozen worden deze zorg thuis plaats te laten vinden. Dit kan door een de indicatie in een PGB of een volledig zorgpakket thuis om te laten zetten.

CIZ

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is de poortwachter van de WLZ en beoordeelt de aanvragen voor WLZ.
Transferverpleegkundigen hebben geen mandaat om de aanvragen WLZ te beoordelen. Insteek van CIZ om iedereen met een aanvraag WLZ persoonlijk te bezoeken.  Verwachting is dat een kleine groep patienten vanuit het ziekenhuis in aanmerking zal komen voor WLZ. Het gaat voornamelijk om aanvragen ZZP5 met BOPZ en incidenteel een ZZP6 of ZZP9b aanvraag.
De transferverpleegkundige kan aanvragen voor de Wlz doen bij het CIZ via Portero.
Er is met het CIZ afgesproken dat aanvragen vanuit het ziekenhuis binnen 48 afgehandeld worden.
V&VN Transferverpleegkundigen heeft regelmatig overleg met het CIZ. Een verslag van het eerste overleg van 2015 is hierboven te vinden.