Persoonlijke verzorging en verpleging

Vanaf 1 januari 2015 is de persoonlijke verzorging (voor het grootste deel) en verpleging vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Zwv. Vergoeding van de zorg vindt plaats op basis van een zorgplan. Dit zorgplan moet worden opgesteld door een verpleegkundige niveau 5. Meeste zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen om contracten aan te gaan met thuiszorginstellingen zodat de wijkverpleegkundigen deze zorgplannen op kunnen stellen. Een enkele zorgverzekeraar heeft ook de transferverpleegkundige gemachtigd om een tijdelijk zorgplan voor na opname ziekenhuis te maken.

In 2016 wordt door de V&VN gewerkt aan het opstellen van zorgprofielen op basis waarvan in de toekomst de bekostiging geregeld zal gaan worden. Er zal dan geen onderscheid meer zijn in bekostiging persoonlijke verzorging en verpleging. Of er een aparte bekostiging komt voor technische thuiszorg is nog niet helemaal duidelijk.

Zodra er meer bekend is zal dit via een nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

MSVT

 

Aan het einde van de uitwerking Hervorming Langdurige zorg komt een thema in beeld dat langdurig “vooruitgeschoven” is.; MSVT. Transferverpleegkundigen wel bekend. Het is een onderwerp dat naar voren komt in de bekostiging wijkverpleging. Helder is dat Persoonlijke Verzorging en Verpleging weer als geheel beschouwd gaan worden. Hoe dat dan met specialistische verpleging moet is een andere vraag? Immers, het geheel van specialistische verpleging is qua budgettair kader verdeeld over bekostiging thuisverpleging en bekostiging ziekenhuizen. Het laatste is het MSVT-deel. 

Daarnaast gaat het ook om de aard en omvang van de zorg die nu geleverd wordt als MSVT in Verpleeghuizen en die op grond van de nieuwe duiding van Zorginstituut ten laste van de WLZ moet worden gebracht.

De NZA bepaaldde onlangs het volgende: De NZA stelt geen nadere eisen aan de wijze waarop de indicatie van de medisch specialist is vormgegeven en hoe dit wordt aangeleverd bij de zorgverzekeraar. Partijen zijn vrij om dit met elkaar vorm te geven, rekening houdend met relevante wettelijke vereisten zoals bepaald in de wet BIG. Hier staat eigenlijk: zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen met elkaar overeenkomen op welke manier de zorgaanbieder zich met een indicatie (voor MSVT) van de medisch specialist kan verantwoorden voor gedeclareerde zorg (MSVT). Dat zou in kunnen houden dat er een andere werkwijze gevonden kan worden als alternatief voor de ondertekende opdracht/indicatie MSVT.

Voor NZa en Zorginstituut Nederland doet Gupta Strategists onderzoek naar de bekostiging van de Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT). Specifiek gaat het om de aard en omvang van de zorg die nu geleverd wordt als MSVT en die op grond van de nieuwe duiding van ZIN ten laste van de WLZ moet worden gebracht. Daarnaast worden overeenkomsten en verschillen tussen verpleging in het kader van MSVT en gespecialiseerde verpleging/VP speciaal in kaart gebracht.

Kortom; het rommelt en dit alles zal leiden tot een aanpassing van de MSVT in 2018

Reden genoeg om als beroepsgroep Transferverpleegkundigen een visie en standpunt in te nemen over de thema’s die samenhangen met Medisch Specialistische verpleging buiten het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van de Medisch Specialist. Die visie en de standpunten willen we vanuit de beroepsgroep naar boven halen. Daarom nodigen wij leden/Transferverpleegkundigen uit om in 1 á 2 bijeenkomsten van 2-3 uur in het midden van het land met ons deze visie te ontwikkelen. Aanmelden: Bij voorkeur na afstemming in je regio (zie http://transferverpleegkundigen.venvn.nl/Regios) zodat we input krijgen verdeeld over het land. Aanmelden vanuit regio’s zonder regio-overleg is uiteraard ook mogelijk. Bij oververtegenwoordiging uit delen van het land selecteren wij uit de aanmeldingen en hebben leden van de afdeling voorrang. Aanmelding voor 9 oktober bij Marlies Talman, transfer@venvn.nl. De bijeenkomst zal wrs worden gepland op een doordeweekse avond van 17-20 uur. Voorkeursdag doorgeven mag.